سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ایراندوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نازیلا ابراهیمی تولکانی – کارشناس ارشد سازههای هیدرولیکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
امین رستمی راوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

یکی از بحثهای مهم در ساخت سد، سازه های سرریز و مستهلک کننده انرژی جریان هستند که در صورت عدم رعایت استانداردهای ایمنی در آنها باعث وارد آمدن خسارات جدی به سازه سد خواهد شد. در مطالعات اولیه بررسی عملکردهیدرولیکی طرح جدید پروژه سد کلوانس خوی توسط گروه مشاورین طرح، لزوم مطالعات دوباره بررسی سازه سرریز و الگوی جریان احساس گردید. بدین منظور مدلی فیزیکی هیدرولیکی از قسمتی از سرریز سد کلوانس، در آزمایشگاه -هیدرولیک و درون یک فلوم آزمایشگاهی ساخته شد، و با عبور دادن جریان با دبی های متنوع از حداقل تا حداکثرممکن، بر روی این سازه مدل، و اندازه گیری پارامتر های هیدرولیکی مشاهده ای، اقدام به آنالیز الگوی جریان در سازه این سرریز نمودیم. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، وضعیت مشاهده شده در سرریز و باکت انتهایی آن بصورتمقاطع مناسب و مقاطعی که احتیاج به بازنگری، یا حداقل توجه بیشتر دارند، ارائه شده است