سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کریمی فیض آبادی – گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

یکی از رویکردهای غیرکلاسیک به ساختارهای ریاضی نظریه فازی آنهاست مادراین مقاله مفاهیم مهمکلاسیک نظریه مجموعه ها را براساس یک دید جدید می سازیم که انتگرال لبگ اساس آن است این دید براساس نگرش پروفسور حسابی به پدیده ها در علم فیزیک می باشد و نیز این مقاله تلاشی است برای تجربی دیدن گزاره هادر ریاضیات که به تفکر رد فرضیه در فلسفه علم اشاره دارد. مفاهیم تابع رابطه هم ارزی افراز و ترتیب جزئی در این مقاله با دیدگاه انتگرالی در نظر یه فازی مطرح می شوند بحث تجربی دیدن گزارهای ریاضی براساس رد فرضیه در مورد ترتیب جزئی مطرح گردیده است.