سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم قاسمی – کارشناس ارشد شیمی
عباس رضایی شیرین آبادی –
علی صفوی – کارشناس ارشد نساجی

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا فومهای حاوی موادتغییرفاز PCMsکپسول دار شده تولید شده و درادامه خصوصیات مکانیکی و حرارتی فوم های تولید شده با استفاده از آزمونهای SEM طیف FT-IR آزمایش سانتریفیوژ آنالیز حرارتی DSC مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفت و با نمونه فوم شاهد فوم بدون میکروکپسول حاوی موادتغییر فاز مقایسه گردید موادتغییر فاز دهنده بدلیل ظرفیت دمایی و همچنین دانسیته ذخیره سازی نسبتا بالا یکی از متداول ترین موادذخیره ساز انرژِ ی میب اشند جهت کاهش میزان هدررفتگی و افزایش سهولت استفاده درتکنیک های مختلف از میکروکپسولهای حاوی موادتغییر فاز درکاربردهای متنوع استفاده می شود میکروکپسولهای حاوی موادتغییر فاز به طرق مختلف میتواننددرمنسوجات مورد استفاده قرارگیرند.