سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شادی حسن آجیلی – عضوء هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
پیمان کشاورز – عضوء هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
محمدامین خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق، برای بهبود یافتن جداسازی گازها، غشاهای نانو کامپوزیتی با پلیمر پلی یورتان بر پایه استر و سه نوع نانو ذره سیلیکاPure-OS modified-PDMS modified) به روش اختلاط محلول ساخته شدهاست. سپس توانایی نفوذ و انتخاب پذیری دو گازCH و ۴ CO2در غشای نانو کامپوزیتی ساخته شده، با تغییر فشار در دمای ثابت مورد بررسی قرار گرفته است . هم چنین تصاویرSEM مربوط به غشا نیز آورده شده است. داده های آزمایشگاهی تراوایی بدست آمده با مدل پیشنهادی و مدل بهبود یافته مورد تحلیل قرار گرفته استبر اساس داده های آزمایشگاهی، تراواییCO2در غشا بیشتر ازCH4بوده است. با تحلیل داده ها مقدار تراواییCH۴ ثابت و به نوع و مقدار نانو ذره بستگی ندارد . انتخاب پذیری نیز با افزایش درصد نانو ذره و فشار افزایش یافته است. مدل ارائه شده نیز همخوانی مناسبی با داده های آزمایشگاهی داشته است. طبق تصاویرSEMنانو ذره در سطح غشای پلیمری از پراکندگی مناسبی برخوردار بوده است