سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه حقدوست – دانشکده فنی، دانشگاه گیلان ،رشت ، ایران
فاطمه محترم –
وحید متقی طلب –
اکبر خداپرست حقی –

چکیده:

در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای کاهش هزینه قطعات و وسایل الکترونیکی انعطاف پذیر، مورد توجه قرار گرفته است. چاپ جوهرافشان یکی از نویدبخشترین روشهای چاپ است که بهوسیله آن میتوان اجزاء مدارها را در بر روی هر نوع زیرلایه بهصورت چاپی تهیه نمود. در این تحقیق؛ از روش چاپجوهرافشان، برای استحصال شیمیایی جوهر پالادیوم بر روی زیرلایه پارچه پلی استر استفاده شده است. طرحهای پالادیوم چاپ شده؛پس از لایه نشانی نانو ذراتفلزی جهت کاربرد در زمیته های مختلفی همچون :المان مقاومت، خازن و سلف در مدارهای الکتریکی مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمونهای الکتریکی صورتگرفته نشان دهنده شباهت عملکردی مدارها یا فیلترهای چاپی به روش جوهرافشان با مدارهای متداول بوده و کارایی لازمه را جهت کاربرد در مدارهای الکتریکیدارند. در نهایت مقایسه پارامتر های فیزیکی، دما و زمان تثبیت، مورفولوژی سطحی و هدایت الکتریکی طرح ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج کسب شده نشانگر این است که با به کار گیری چاپگر جوهر افشان فاکتور رسانائی، به میزان مطلوبی رسیده است و اندازه نانو ذرات نیکل در حدود۱۰۰-۶۰nm) می باشد. در نتیجهافزایش رسانائی به میزانS/m 2432 ،خواصالکترونیکی منسوج افزایش می یابد.