سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد آماده طاهری – گروه فیزیک دانشگاه پیام نورمرکز مشهد – ۲ آزمایشگاه نانو تکنولوژی – دا
ناصر شاه طهماسبی – آزمایشگاه نانو تکنولوژی – دانشگاه فردوسی مشهد – گروه فیزیک دانشگاه ف
جمیل آریایی – گروه فیزیک دانشگاه پیام نورمرکز مشهد
محمد مهدی باقری محققی – آزمایشگاه نانو تکنولوژی – دانشگاه فردوسی مشهد – گروه فیزیک- دانشگاه ع

چکیده:

در این گزارش سیستم لایه نازک سه تایی ۲SnO2/Al2O3/SnO به روش اسپری پایرولیز تهیه شده است و اثر حجم محلول اسپری لایه میانی(۳Al2O ) ر روی خواص ساحتاری و اپتیکی و الکتریکی سیستم بررسی شده است. الگوهای پراش پرتوی X نشان دهنده تشکیل فاز کاستریت در تمام آنها با ساختار تتراگونال برای لایه اکسید قلع است. فاز بلوری اکسید آلومینیم تنها برای حجم محلول اسپری cc100 ه میانی مشاهده می شود. طیف نگاری UV-Vis یز شفافیت نسبتا خوب لایه ها را نشان میدهد و همچنین گاف نواری آنها نیز ازمقادیر eV 3.78 تا eV 3.86 تغییر میکند. مقاومت سطحی لایه ها مقادیر kW 0.06 تا kW 10.07 را نشان میدهد