سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روزبه سیاوش موخر – دانشگاه صنعتی شریف
نسترن ریاحی نوری – پژوهشگاه نیرو
علی مهدیخانی –
هاجر مکرمی قرطاول – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به منظور افزایش راندمان سلول خورشیدی نانوساختار حساس شده با رنگ، نانولولههای کربنی به روشی نوین با تکنیک الکتروفورتیک بر روی سطحFTO لایه نشانی شد و سپس نانوذرات پلاتین به روش الکتروشیمیایی بر روی سطحCNT/FTO اعمال گردید. مورفولوژی سطح پوششهای حاصل با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونیFESEM و SEM بررسی گردیدو مشخص شد که اندازه ابعاد بلورهای پلاتین به ۲۰nmمیرسد و در اثر تجمع خوشه های پلاتین بهصورت گلبرگی اندازه نانوذرات در گستره۱۵۰nm-70میباشد بهعلاوه مقاومت الکتریکی و زبری سطح پوششPt/CNTنیز اندازهگیری شد. در نهایت سلولDSSCبه روشساندویچی با استفاده از الکترودPtاستاندارد و به روشرسوبدهی حرارتی و الکترودPt/CNTساخته شد.