سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد کریمی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران، ۱۵۹۱۴ ، ا
محمد حقیقت کیش – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران، ۱۵۹۱۴ ، ایرا

چکیده:

در این مقاله استفاده از همبستگی خطی شده نقطه ابری برای محاسبه مرز باینودال در ناحیه غلیظ محلول پلیمر که در این غلظتها تعیین نقطه ابری مشکل می باشد توضیح داده می شود، خصوصا این مشکل در مورد سیستم پلی اکریلونیتریل/دی- متیل فرمامید/آب جدی تر می باشد. چند نقطه ابری برای پیشبینی منحنی باینودال و همچنین تعیین ناحیه معتبر بودن رابطه به طور تجربی اندازه گیری شد. در غلظتهای بالای ۵% رابطه خطی برای سیستم معتبر می باشد و رابطه میتواند در غلظت- های بالا به کار رود.