سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روجیار اکبری سنه – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
امین سالم – دانشیاردانشگاه صنعتی سهند تبریز
معصومه خاتمیان – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

پسابهای صنعتی عمدتاً حاوی مقادیر زیادی از فلزات سنگین بوده و برای جلوگیری از آلودگی آب، نیاز به تصفیه آنها قبل ازتخلیه می باشدیکی از فلزاتی که منجر به تولید آلودگی نگرانکنندهای در محیط زیست می شود فلز سرب است زئولیت ها از جمله موادی هستند که به دلیل خصوصیات جذبسطحی و تعویض یونی در حذف فلزات سنگین از پسابها مورد استفاده قرار میگیرند از طرفی با توجه به اینکه رسهایی مانند بنتونیت و کائولن خصوصیاتی مشابهزئولیتدارند، از زئولیت کلینوپتیلولیت به عنوان ماده اصلی در ترکیب با بنتونیت و کائولن به عنوان بایندرهای غیرآلی وکربوکسی متیل سلولز به عنوان بایندر آلی به منظور شکلدهی زئولیت و ساخت جاذب، با هدف حذف فلز سنگین سرب استفاده شد ده ترکیب متفاوت از این سه ماده توسط روش طراحی آزمایش انتخاب شده و از طریق فرآیند اکستروژن بهصورت حلقه های راشینگ به عنوان جاذب، شکلدهی شدند. نمونه های شکل داده شده دردودمای ۷۰۰و۶۰۰رجه سانتیگراد کلسینه شدند. اثر ترکیب جاذبهای کلسینهشده هر دو دما بر میزان جذب سرب و مقاومت مکانیکی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیب حاوی ۶۶/۶۷ درصد زئولیت ۲۹/۱۷ درصد بنتونیت و ۴/۱۶ درصد کائولن کلسینه شده دردمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد به عنوان جاذب بهینه انتخاب شد