سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ندا پرنیان – عضو هیئت علمی بخش علوم و مهندسی کامپیوتر- دانشگاه شیراز
حسن اقبالی جهرمی – دانشیار بخش علوم و مهندسی کامپیوتر -دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله سعی شده است با استفاده از افکنهایProjections)دو بعدی و از طریق درون یابی خطی سه بعدیTri-Linear Interpolation الگوریتمی جهت ساخت تصویر سه بعدی ارائه گر د د. در این مقاله اگرچه از یک درون یابی خطی استفاده شده ولیکن خطای حاصل بسیار کم بوده وقابل صرفنظر کردن می باشد . البته این خطا با فواصل افکنها رابطه مستقیم دارد . بطوریکه با افزایش فاصله تصویربرداری دو برش(مقطع) خطا نیز افزایش می یابد . ازطرف دیگر الگوریتم پیش نهادی مستقل از جهت تصاویر می باشد بطوریکه با دردست داشتن یک سری از تصاویر در یک جهت دلخواه (ساجیتال یا روبرو ویا عرضی ) می توان تصاویر جهات دیگر را بدست آورد . پس از ساخت تصاویر با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، علاوه برآنکه کل اطلاعات یک تصویر سه بعدی از ای ن طریق حاصل می گردد، تصاویر عضو یا مقطع مورد نظر را میتوان در جهات مختلفعرضیAxial) ساجیتالSagital) و روبروCoronal) بدست آورد وآنها را مورد بررسی قرار داد. چرا که معمولا پزشک تصویر کلیه مقاطع و یا جهات را در اختیار ندارد و با این کار می تواند در صورت لزوم تصویر مقاطع مختلف در جهت مورد نظر را انتخاب کرده و آن را مورد مطالعه قرار دهد