سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ابوالقاسم خزاعیان – دانشیار دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان
محراب مدهوشی – دانشیار دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش اندازهگیری و مقایسه دانسیته تخته بلوک بورد با استفاده از پالونیا و صنوبر در لایه مغزی بود. انتخاب این دو گونه از میان پهن برگان به دلیل دانسیته پایین آنها و نسبت مقاومت به وزن بالای آنها صورت گرفت. هر دو گونه از درختانسریع الرشد هستند و استفاده از چوب آنها در واقع میتواند روشی موثر در حفاظت از جنگل برای نسلهای آینده تلقی گردد. ۲۵ میلیمترمکعب( استفاده شد تا امکان ساخت تخته بلوکبورد از ×۲۵× بعلاوه در لایه مغزی از بلوکهای با ابعاد کوچک ) ۰۵چوبهای ضایعاتی در ابعاد کوچک که کاهش فشار بر منابع جنگلی از جانب صنعت چوب را میسر میسازد مورد بررسی قرار دهد.۴ تیمار برای آزمایش از ترکیب متغیرهای گونه چوبی )پالونیا و صنوبر(، نوع بلوک لایه مغزی )طولی و عرضی( استفاده شد. تخته بلوکبورد در تولید دیوارهای پیشساخته، مبلمان، قفسهبندی و پارتیشنبندی کاربرد دارد از اینرو فاکتور دانسیته از ویژگیهای مهم این تختهها محسوب میشود. دانسیته تختهها طبق استاندارد ASTM اندازهگیری شد. نتایج آزمایشات نشان داد که چوبپالونیا عملکرد بهتری نسبت به صنوبر در پایین نگه داشتن دانسیته داشته است و استفاده از بلوکهای عرضی در لایه مغزی به- طور معناداری در سطح معناداری ۰ درصد در کاهش دانسیته موثر بوده است. تیمار بهینه دارای قابلیت رقابت با تخته بلوک- بوردهای موجود در بازار بود