مقاله ساخت بلوک های چوب سیمان با استفاده از خاکستر سبوس برنج و الیاف لیگنوسلولزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: ساخت بلوک های چوب سیمان با استفاده از خاکستر سبوس برنج و الیاف لیگنوسلولزی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوک سیمانی سبک
مقاله الیاف لیگنوسلولزی
مقاله خاکستر سبوس برنج
مقاله مقاومت فشاری
مقاله خواص فیزیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورهوشیارضیابری کامران
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمن جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عشوری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: همزه یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با استفاده از الیاف لیگنوسلولزی به همراه خاکستر سبوس برنج، بلوک های سیمانی سبک ساخته شد و اثر نوع و مقدار هر یک از مواد بر خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه ها بررسی شد. بدین منظور از سه نوع الیاف شامل کارتن های بازیافتی باطله (OCC)، خمیر کرافت (بکر) و خمیر تخته فیبر در مقدار ثابت ۲۵ درصد وزن مواد جامد بلوک و از خاکستر سبوس برنج در سه مقدار صفر، ۲۵ و ۵۰ درصد سیمان به همراه ۵ درصد کلرید کلسیم در قالب طرح فاکتوریل دو عامله ۳×۳ و با سه تکرار، مجموعا ۲۷ بلوک سیمانی تهیه شد و دانسیته، مقدار جذب آب و مقاومت فشاری آنها مقایسه شد. تحلیل آماری مقاومت فشاری بلوک ها نشان داد که اثر هر سه نوع الیاف در سطح ۵ درصد معنی داری است. به طوری که بلوک های ساخته شده از الیاف بازیافتی دارای بیشترین دانسیته و مقاومت فشاری و همچنین کمترین مقدار جذب آب بودند. البته اثر مقدار خاکستر سبوس برنج بر خواص بلوک ها نشان داد با افزایش مقدار خاکستر از صفر درصد به ۵۰ درصد، دانسیته بلوک ها کاهش می یابد، ولی بهترین نتایج جذب آب و مقاومت فشاری در میزان ۲۵ درصد خاکستر سبوس برنج حاصل شد. بررسی اثر متقابل مواد استفاده شده بر خواص بلوک ها نیز نشان داد که مقدار خاکستر سبوس برنج و نوع الیاف بر هم اثر معنی داری دارند و مطلوب ترین بلوک ها با استفاده از الیاف کاغذ بازیافتی و مقدار خاکستر سبوس به مقدار ۲۵ درصد سیمان حاصل شد.