مقاله ساخت بسترهایی از پلیمر PLGA با دو روش الکتروریسی و انجماد- خشک کن به منظور مهندسی بافت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: ساخت بسترهایی از پلیمر PLGA با دو روش الکتروریسی و انجماد- خشک کن به منظور مهندسی بافت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسی بافت
مقاله نانوفیبر
مقاله الکتروریسی
مقاله PLGA
مقاله انجماد–خشک کن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامیان نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: اطیابی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: زندی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: سعید سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: دراین پژوهش اهمیت روش ساخت بستری از پلیمر PLGA با ساختار نانو به روش الکتروریسی و روش انجماد-خشک کن مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور اثر نانوتوپوگرافی بر تکثیر سلولی بر روی نانوفیبرهای تهیه شده در سه سرعت جمع کننده با یکدیگر مقایسه شد.
مواد و روش ها: بسترهایی از PLGA با روش انجماد خشک کن و الکتروریسی تهیه گردید. مورفولوژی ساختارها توسط میکروسکوپ الکترونی، بررسی شد. جهت سنجش فعالیت سلولی، سلول های فیبروبلاست موشی بر روی ساختارها کشت داده شد و با آزمون MTT بررسی گردید.
نتایج :تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد، با افزایش سرعت چرخش جمع کننده، میزان نظم فیبرها افزایش یافت. تستMTT (P<0.05)، در ۲۴ ساعت مشخص کرد که بسترهای PLGA تهیه شده به روش انجماد-خشک کن با ایجاد ساختاری متخلخل، چسبندگی مناسبی برای سلول فراهم کرده است. با ادامه کشت به مدت ۴۸ و ۷۲ ساعت به طور معناداری قابلیت زنده ماندن سلول بر روی نانوفیبرهای PLGA متناسب با افزایش نظم آنها افزایش یافت. این قابلیت بر روی ساختار PLGA انجماد-خشک کن تغییر چندانی نداشت.
نتیجه گیری: نتایج حاصل بیانگر عمل کرد بهتر سلول برروی نانوفیبر ساخته شده از
PLGA به روش الکتروریسی شده نسبت به روش انجماد-خشک کن بود. علاوه بر این، نانوفیبر منظم به عنوان یک فاکتور مثبت در حمایت از رشد سلول عمل می کند به نظر می رسد ساختار آن به ماتریکس خارج سلولی طبیعی بسیار نزدیک است.