سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی آذین – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی شرکت سکو
هومن نادری – کارشناس ارشد مهندسی معدن شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

استفاده از دیوار ههای آ ببند بتن پلاستیک برای آ ببندی پی سدها زمانی مورد توجه قرار م یگیرد که گرادیان هیدرولیکی و ارتفاع سد زیاد بوده و به مصالحی با مقاومت کافی در برابر فرسایش و دوام کافی نیازمندیم. همچنین از چنین دیوار ههایی انتظارم یرود که قابلیت تغییر شک لپذیری بالای داشته باشند تا کرن شهای تحمیلی از طرف پی به این دیوار هها تحت بارگذار یهای سد و شرایط مختلف هیدرولیکی را بدون وقوع ترک تحمل کند. بتن پلاستیک شامل: سن گدانه، سیمان، بنتونیت، در نسبتبالای آب به سیمان جهت فراهم آوردن یک ماده نرم گزینه مناسبی برای این منظور اس ت. یکی از مسائل مهم در طرحمخلو طهای بتن پلاستیک برای استفاده در دیوار ههای آ ببندی که در زیر سدها و به خصوص سدهای با ارتفاع قابل توجه وجود دارد، این است که مصالحی به وجود آورده شود که علاوه بر مقاومت کافی در برابر فرسای شهای هیدرولیکی تحتگرادیا نهای بسیار بالا و دوام و پایایی کافی در طول عمر بهر هبرداری سد، قابلیت هماهنگی از نظر تغییر شکل با محیط پی مجاور را نیز داشته باشد، به این صورت که کرن شهایی که در پی سد تحت بارگذاری مربوط به ساخت سد ، آبگیری و دورانبهر هبرداری به وجود خواهند آمد تا حدود زیادی به دیوار آ ببند اجرا شده در داخل پی نیز اعمال شده و در صورتی که مصالح دیوار نتواند کرن شهای مذکور را تحمل کند، وقوع ترک در دیوار و از دست دادن آ ببندی آن محتمل خواهد بو د. از طرفی مصالح بتن پلاستیک مثل بسیاری دیگر از مصالح خاکی و سنگی با بالا رفتن مقاومت آن، حالت ترد شدگی پیدا خواهد کرد و کرنش حالت گسیختگی آن پایین خواهد آمد. به این ترتیب در طرح چنین دیوارهایی ایجاد تعادل بین مقاومت و شک لپذیریمساله اصلی است