تهیه ی نسخه ی نهایی

ساختار کلی یک تحقیق از بخشهای زیر تشکیل شده است:

۱-صفحه ی عنوان

۲-خلاصه مطالب

۳-چکیده

۴-متن کامل

۵-یادداشت ها

۶-ضمیمه

۷-فهرست منابع

موارد ۴ و ۷ برای مقاله ای به سبک MLA مورد نیاز هستند؛ موارد دیگر این لیست را طبق دستورالعمل های زیر و یا طبق نظر استاد خود به کار ببرید.

نکته: در مقاله ای به سبک APA (فصل ۱۰ را ملاحظه کنید) باید موارد ۱، ۳، ۴ و ۷ بکارگرفته شوند و ترتیب موارد ۵ تا ۷ نیز با این لیست فرق دارد.

– صفحه ی اول یا صفحه ی عنوان

در اغلب مقالات تحقیقاتی دانشجویان دوره کارشناسی، که به سبک MLA نوشته می شوند، نیازی به صفحه ای جداگانه با نام ” صفحه ی عنوان” نیست. در عوض صفحه ی اول متن را همان طور که در زیر نشان داده شده است، برای ذکر نام و نام خانوادگی خود به کار ببرید.

اگر در مقاله ی خود، خلاصه مطالب، چکیده و یا مطالب پیشگفتاری دیگری ندارید، می توانید صفحه ی عنوان را حذف کنید که در این صورت باید مشخصات خود را به صورتی که در زیر آمده است، در گوشه ی سمت چپ بالای صفحه ی اول مقاله ذکر کنید: صفحه ی اول مقاله ای که صفحه ی عنوان ندارد اگر مطلبی پیشگفتاری مانند خلاصه مطالب دارید، باید صفحه ی عنوان داشته باشید که شامل این سه بخشی است: عنوان مقاله، مؤلف و مشخصات واحد درسی: شکل : اطلاعات مورد نیاز در صفحه ی عنوان برای نوشتن صفحه ی عنوان به سبک MLA، دستورالعمل های زیر را بکار گیرید:

۱. شکل کلی سطرها باید به شکل هرمی وارونه باشد.

۲. حروف کوچک و بزرگ را بدون گیومه و خط کشیدن زیر آنها به کار برید، اما باید زیر نام آثار منتشر شده (کتاب ها) و نقل قول هایی (داستانهای کوتاه) که جزئی از عنوان مقاله ی شما هستند، خط بکشید. بعد از عنوانهایی که در وسط خط قرار گرفته اند، نقطه نگذارید.

۳. نام کامل خود را زیر عنوان و در مرکز صفحه بنویسید.

۴. سطرهای مجزا که در وسط صفحه قرار می گیرند را به نوشتن اطلاعات مربوط به واحد درسی، مؤسسه، استاد، تاریخ و یا برنامه (مثلاً برنامه ی تشریفاتی دانشگاه) اختصاص دهید.

۵. اطراف صفحه ی عنوان باید از هر چهار طرف دواینج فاصله داشته باشند.

نکته: در سبک APA طرح صفحه ی عنوان با این طرح متفاوت است.