سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایران شیخ شعاعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش شیمی
علیرضا عباسی – دانشگاه تهران – دانشکده علوم – بخش شیمی
نیاز منادی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش شیمی

چکیده:

ساختارسلول واحد کمپلکسی از یون نیکل دو ظرفیتی با لیگاند باز شیف – ۴ ، ۱- N,N/-bis(salicyliden) diamino-3,3- dimethylbutane (L) توسط بلور نگاری اشعه X مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر می باشد کهدر ابتداساختار لیگاند باز شیف تهیه شده با روشهای معمول طیف سنجی مورد بررسی و تایید قرار گرفت . کمپلکس بلورین فوق در سیستم منوکلینیک متبلور می گردد و گروه فضایی ان P21/n می باشد. ابعاد سلول واحد در این شبکه بلور به شرح زیر می باشد . (فرمول در متن اصلی مقاله) داده های بلور نگاری نشانگر این موضوع است که لیگاند کوردینه دهنده به صورت چهار دندانه از طریق دو اتم نیتروژن گروه های ایمین و دو اتم اکسیژن گروه های هیدروکسیل با یون نیکل واکنش داده است و ژئومتری ساختار به صورت شبه مسطح می باشد. محاسبات تئوری انجام شده هم این موضوع را تائید میکند. در ضمن داده های تئوری با نتایج حاصل از داده های بلور نگاری هم خوانی قابل قبولی را نشان میدهند.