سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وهاب حاجی حاجی – پژوهشگاه نیرو پژوهشکده تولید نیرو
محسن منتظری – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ادوارد غریبیان – پژوهشگاه نیرو پژوهشکده تولید نیرو

چکیده:

امروزه مباحث ایمنی و اقتصادی در عملکرد نیروگاه ها بسیار مورد توجه بوده و حائز اهمیت میباشد. یکی از راههای دسترسی به این دو هدف مهم استفاده از شبیهسازهای نرمافزاری میباشد . شبیه سازها امکان ارزیابی روش های مختلف کنترل و بهرهبرداری را میسر میسازند. از طرف دیگر با توجه به بازده بالای نیروگاه سیکل ترکیبی، همواره تعداد آنها در کشور روبه افزایش میباشد . نیروگاه سیکل ترکیبی طرح نیام (شرکت مپنا) در آینده نزدیک طرح غالب نیروگاه – های سیکل ترکیبی در کشور خواهد بود. در این مقاله ساختار نرمافزاری سیستم کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی طرح نیام مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است تا با توجه به تکنولوژهای مدرن و رایج نیروگاهی، امکانات نرمافزاری و سخت افزاری موجود در کشور، ساختاری مناسب و بهینه جهت ساخت و بکارگیری این شبیهساز ارائه گردد . در ساختار نرم افزاری شبیهساز پیشنهادی از امکانات و توانایی های سه نرم افزار WinCC و WinAC ،Matlab استفاده شده است . نتایج آزمایشات نشان دهنده امکان پیادهسازی این ساختار نرم – افزاری و بکارگیری موثر آن در امر آموزش کاربران و مهندسین نیروگاه سیکل ترکیبی بوده و همچنین باعث صرفه- جویی اقتصادی قابل توجهی خواهد شد.