سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر حبیب پور – پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری ها، مدیر گروه محیط زیست
کوروش بهزادیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استادیار پژوهشکده مهندسی محی طزیست

چکیده:

در این مقاله اصول مکان یابی محل دفن مواد زائد (لندفیل) بر اساس تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره ( MCDM ) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مورد بررسی قرار می گیرد. انجام فرآیند مکان یابی در مرحله اول نیازمند بخدمت گرفتن ابزار پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS برای انجام تحلیل های مکانی است. در GIS عوامل اصلی موثر در مکا نیابی لندفیل ابتدا در لایه های موردنیاز تهیه می شوند. عوامل متاثر اصلی عمدتاً به پنج بخش دسته بندی م یشوند: ( ۱)عوامل انسانی؛ ( ۲)عوامل هواشناسی و هیدرولوژی؛ (۳) عوامل هیدروژئولوژی و منابع آب؛ ( ۴)عوامل زمین شناسی؛ ( ۵)عوامل حفاظت محی طزیستی. سپس، حریم ممنوعه اطراف هر یک از عوامل فوق که ایجاد لندفیل در آنها مجاز نم یباشد تعریف و در لای ههایی مربوطه در GIS با استفاده از بافر گذاری مشخص م یشوند. از همپوشانی لایه ها، محدوده های دارای محدودیت ایجاد لندفیل حذف و محدود ههای دیگر (مجاز) شناسایی می شوند. با توجه به روش امتیازدهی در تصمیم گیری چندمعیاره برای هریک از نقاط روی محدوده های مجاز، بر اساس فاصله از هر یک از عوارض محدودیت دار و اثرگذاری لندفیل روی آنها، امتیازی تخصیص م ییابد. عوارض (معیارها) نیز نسبت به یکدیگر مقایسه و وز ندهی م یشوند. در نهایت وزن نهایی هر نقطه از ترکیب وزنی امتیازات محاسبه می شود و بدین شکل نقاط دارای بیشترین وزن بعنوان گزینه های برتر رتبه بندی می شوند.