مقاله ساختار مد طولی برای تشدیدگر حلقوی ناهم سطح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ساختار مد طولی برای تشدیدگر حلقوی ناهم سطح
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشدیدگر حلقوی ناهمسطح تک سویه
مقاله ساختار مدی
مقاله سنجه
مقاله تداخل سنج فابری
مقاله پرو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جابری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهبد امیرحسین‌
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم پورسلیمانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله ساختار مدی تشدیدگر حلقوی تک سویه ناهم سطح با سوئیچ Q انفعالی، محیط فعال Nd:YAG و سنجه های فابری-پرو درونی به دو روش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در روش اول ترکیبی از فوتودایود و اسیلوسکوپ با پهنای باند وسیع و تبدیل فوریه سریع شدت خروجی لیزر، برای تحلیل زنش حاصل از مدهای طولی جهت تعیین تعداد مدهای طولی به کار رفته است. در روش دوم اندازه گیری توزیع طیفی ساختار مدی تپ لیزر به کمک الگو تداخلی سنجه تحلیلگر فابری-پرو مورد استفاده قرار گرفت و توزیع طیفی و ساختار مدی با استفاده از روابط موجود میان قطر حلقه ها و فاصله میان دو حلقه از الگوی تداخلی فابری-پرو به دست آمد. نتایج حاصل سازگاری مناسبی میان دو روش نشان می دهد. مشاهدات تجربی نشان می دهند که تحت شرایط مناسب می توان به کمک نوسانگر با تشدیدگر حلقوی نا هم سطح تک سویه به باریکه لیزر با یک مد نوسانی طولی و همزمان کمترین حساسیت به نامیزانی و کیفیت فضایی مناسب دست یافت.