مقاله ساختار مبتنی بر فرهنگ (مورد مطالعه: شرکت های بیمه خصوصی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: ساختار مبتنی بر فرهنگ (مورد مطالعه: شرکت های بیمه خصوصی)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار
مقاله فرهنگ
مقاله ساختار سازمانی
مقاله طراحی سازمان
مقاله شرکت های بیمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صدقیانی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی کلیانی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین ساختار مناسب برای سازمان ها یکی از عوامل مهم موفقیت سازمان ها است. طبق مدل لویت ساختار سازمانی و فرهنگ بخشی از ابزار مدیریت در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی و ابعاد آن بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران فنی و عملیاتی شاغل در شرکت های بیمه خصوصی در شهر تهران تشکیل می دهند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که رسمیت در شرکت های بیمه در حد ضعیف و داشتن استاندارد، نسبت پرسنلی و سلسله مراتب اختیارات در بین آنها پایین تر از متوسط است. بیشترین میزان میانگین در بین ابعاد ساختار سازمانی متعلق به تخصصی بودن است که نشان می دهد تقسیم کار در شرکت های بیمه متوسط رو به بالا بوده است. نتایج معادلات ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی را تایید می کند. فرهنگ سازمانی بر تمامی ابعاد ساختار سازمانی بجز ابعاد نسبت پرسنلی و تخصصی بودن اثر معنی داری دارد. بیشترین اثر معنی دار فرهنگ سازمانی بر بعد حرفه ای بودن (۰٫۲۱۶) و کمترین اثر معنی دار را بر بعد سلسله مراتب (۰٫۰۹۷) دارد.