مقاله ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های بورسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۲۱۷ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های بورسی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبری شرکتی
مقاله ساختار مالکیت
مقاله تمرکز مالکیت
مقاله مالکیت نهادی
مقاله مالکیت سهام آزاد (شناور)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادآورنهندی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها صورت گرفته است. بدین منظور تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارتند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و مالکیت سهام آزاد شناور، بر عملکرد ۹۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ بررسی شده است.
تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و روش تحقیق از نوع تحقیقات علی است. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی، هم به صورت مقطعی و بین شرکت های مختلف است و هم به صورت سری زمانی است، از روش تحلیل رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های کلی تحقیق نشان می دهد که تمرکز مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد ولی تاثیر مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مالکیت سهام آزاد (شناور) معنی دار است.