مقاله ساختار مالکیت (ترکیب سهامداری و تمرکز) و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ساختار مالکیت (ترکیب سهامداری و تمرکز) و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار مالکیت
مقاله سیاست تقسیم سود
مقاله ترکیب سهامداری
مقاله تمرکز مالکیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیابانی شاعر
جناب آقای / سرکار خانم: رضی کاظمی ستاره (صغرا)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله هدف بررسی و مقایسه سیاست های تقسیم سود در ساختار مالکیت های مختلف از نظر ترکیب سهامداری و تمرکز مالکیت بطور مجزا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – کاربردی است که با استفاده از داده های مقطعی اطلاعات مربوط به ۸۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۳ مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و آزمون معناداری مقایسه میانگین ها از طریق آزمون دانکن انجام شد. با توجه به فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود اختلاف معنادار نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم (DPR) در ساختار مالکیت های مختلف هم از لحاظ ترکیب سهامداری و هم از لحاظ تمرکز مالکیت؛ یافته های تحقیق نشان دهنده اختلاف معنادار نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم (DPR) در ترکیب سهامداری مختلف از جمله مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی و مالکیت سهامداران حقیقی و عدم اختلاف معنادار از لحاظ متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت ها بطور کلی در سیاست تقسیم سود از روند خاص و مشخصی پیروی نمی کنند و بیشتر بر اساس الگوی گام تصادفی عمل می نمایند. با این وجود، شواهد بدست آمده دال بر این است که شرکت هایی که دارای مالکیت نهادی هستند در مقایسه با مالکیت های شرکتی، مدیریتی و سهامداران حقیقی سود بیشتری بین سهامداران خود تقسیم می کنند. همچنین متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت نیز تفاوتی در نسبت سود تقسیمی نداشته است.