سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رضا نصراصفهانی – هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی تهران

چکیده:

این مقاله به بررسی ساختار قانونی تصویب عوارض م حلی و عملکرد شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع تصویب این عوارض دررفع مشکلات مالی شهرداری اختصاص دارد شهرداری به عنوان یکنهاد بخش عمومی محلی درادبیات اقتصادی تعریف می شود و تامین مالی اجرای وظایف این نهاد برپایه منابع محلی است درایران بنابرتاکید قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات برارزش افزوده شورای اسلامی شهر مرجع تصویب عوارض محلی است ولی عوارض محلی با تایید وزارت کشور قابل وصول است بررسی ساختار تامین مالی شهرداری اصفهان دردوره ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۸ نشان میدهد ۷۵ درصد ازمنابع از محل عوارض محلی صدور مجوز ساختمان حاصل شده است این ساختار علاوه برنامناسب بودن منجر به وابستگی عمران شهر به نوسانات بازار مسکن است شورای اسلامی شهر درسه دوره گذشته با توجه به اختیارات قانونی درجهت رفع این مشکل حرکت کرده است شاخص میانگین سهم عوارض نامناسب به کل بودجه مصوب شهرداری در دوره چهارساله به عنوان متغیر تصمیم و یکدوره قبل از شورای اسلامی به عنوان شاهد انتخاب شد نتایج حاصله با استفاده از آزمون مقایسه میانگین نشان دهنده افزایش سهم عوارض نامناسب در تامین مالی شهرداری است.