مقاله ساختار عاملی و پایایی مقیاس های پرسش نامه هوش های چندگانه در جامعه دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۵۴ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: ساختار عاملی و پایایی مقیاس های پرسش نامه هوش های چندگانه در جامعه دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش های چندگانه
مقاله ساختار عاملی
مقاله پایایی
مقاله پرسش نامه
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس های مختلف پرسش نامه هوش های چندگانه بود.
مواد و روش ها: ابتدا این پرسش نامه به زبان فارسی ترجمه شد. پس از برگردان دوباره به زبان انگلیسی و مطابقت با نسخه اصلی، شکاف های موجود در ترجمه شناسایی و اصلاح گردید. در نهایت پس از اجرای مقدماتی و رفع اشکالات، پرسش نامه نهایی بر دانشجویان گروه نمونه شامل ۴۱۳ نفر (۲۸۳ زن و ۱۳۰ مرد) از دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز اجرا شد. در این پژوهش برای بررسی روایی ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس بر روی سوال های هر کدام از خرده مقیاس ها اجرا شد.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که هر کدام از خرده مقیاس ها دارای ابعاد مختلفی هستند. برای این عوامل بر اساس محتوای سوال ها نامی اختصاص یافت. در این پژوهش، ضرایب همبستگی سوال ها با نمره کل خرده مقیاس ها و قدرت تمیز سوال ها محاسبه شد. همبستگی های سوال – کل در دامنه ای بین ۰٫۵۵ تا ۰٫۹۱ قرار داشت که حاکی از همسانی آن ها با نمره کل خرده مقیاس ها بود. نتایج تمیز هم نشان داد که همه سوال ها از سطح نسبت خوبی از قدرت تمیز برخوردار هستند. همچنین پایایی پرسش نامه از طریق روش های همسانی درونی (آلفا) و بازآزمایی به دست آمد. ضریب آلفا برای خرده مقیاس ها در دامنه ای بین ۰٫۷۴ و ۰٫۹۶ و ضریب همبستگی بعد از چهار هفته بازآزمایی برای مقیاس ها در دامنه ای بین ۰٫۶۸ تا ۰٫۸۹ قرار داشت. ضریب Cronbach’s alpha و نتایج پایایی بازآزمایی نشان داد که پایایی هر یک از خرده مقیاس ها در سطح قابل قبول است.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت که پرسش نامه هوش های چندگانه از ویژگی های روانسنجی مناسبی برای تعیین نیمرخ های هوشی افراد برخوردار است.