مقاله ساختار عاملی فضیلت سازمانی و نقش رفتار شهروندی سازمانی در آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ساختار عاملی فضیلت سازمانی و نقش رفتار شهروندی سازمانی در آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضیلت سازمانی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله ویژگی های روان سنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خشوعی مهدیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: نوری ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس فضیلت سازمانی و پیش بینی فضیلت سازمانی با توجه به رفتار شهروندی سازمانی به مرحله اجرا درآمد. ۱۴۱ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از کارمندان شرکت مخابرات شهر اصفهان انتخاب و مقیاس فضیلت سازمانی (کامرون، برایت و کازا، ۲۰۰۴) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف، مک کنزی، مورمن و فتر، ۱۹۹۰) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی، دو عامل به نام های خوش بینی – اعتماد – همدردی و انسجام – بخشش را به وضوح از هم متمایز کرد. پایایی کل پرسشنامه (۰٫۹۳) و عوامل آن یعنی همدردی خوشبینی اعتماد (۰٫۹۰)، انسجام بخشش (۰٫۸۷) از ضرایب همسانی درونی مطلوبی برخوردار بودند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین فضیلت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (P<0.01) و سه بعد آن عنی فضیلت مدنی (P<0.05)، نوع دوستی (P<0.01)، و ادب و مهربانی (P<0.05) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، فضیلت سازمانی و نخستین عامل آن یعنی همدردی – خوشبینی – اعتماد را پیش بینی می کنند. بنابراین مقیاس فضیلت سازمانی به عنوان یک ابزار پایا و معتبر می تواند در پژوهش های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی فضیلت سازمانی کارایی دارد.