سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علی فیض پور – عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد
مهدی امامی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی،دانشگاه یزد
زهره احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی،دانشگاه یزد

چکیده:

تعیین ساختار هر بخش اقتصادی و روند تغییرات آن از موضوعاتی است که در مطالعات متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و دراین میان ساختار هر بخش می تواند نمایانگر رفتار آن بخش و درنتیجه تبیین کننده عملکرد آن قلمداد گردد. موضوعی که در ادبیات اقتصاد صنعتی در مکتب ساختار – رفتار – عملکرد نمود یافته است ازیک سو می توان ساختار صنعت را با نگاه درون بخشی یا درون منطقه ای مورد تحلیل و کنکاش قرار داد و از سوی دیگر مطالعه حیات بنگاههای صنعتی از موضوعاتی است که در ادبیات این حوزه از اهمیتی اساسی برخوردار است براین اساس این مقاله می کوشد تا ساختار بنگاههای فعال در صنعت نساجی استان یزد را با رویکرد بقا و روند تغییرات آن در طول زمان مورد بررسی و تحلیل قراردهد. داده های بنگاههای صنعت نساجی در استان یزد طی دوره ۸۴-۷۴ از سوی مرکز امار ایران که درس ال ۱۳۷۴ سال ابتدایی برنامه دوم توسعه در صنعت فعال بوده اند و تا سال ۱۳۸۴ سال اول برنامه چهارم توسعه توانسته اند در صنعت باقی بمانند جامعه اماری این مقاله را تشکیل میدهد