سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

فروزان سادات هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
سوسن بهرامی – دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان
کیوان صالحی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی بین ابعاد ساختارسازمانی (رسمیت، تمرکز) وکارآفرینی در دانشگاه است روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از انواع همبستگی و از لحاظ ماهیت کاربردی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل ۳۸۶ نفراز کارکنان دانشگاه کاشان است که ۱۹۱ نفر از آنها با استفاده از جدول کرجسی- مورگان و بر پایه نمونه گیری تصادفی ساده و انتخاب شده است. ابزار جمع آوری دادهها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد ابعاد ساختار سازمانی و پرسشنامه استاندارد تشخیص ساختارسازمان کارآفرینانه، است. که برای تعیین راوایی پرسشنامه ها از نظر اساتید راهنما، مشاور و متخصصان این حوزه استفاده گردید و پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ تعیین گردید، / که ضریب پایایی پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفریننانه۸۵ / . و ضریب پایایی پرسشنامهابعاد ساختار سازمانی۸۰ . محاسبه گردید. تحلیل داده های پژوهشی در دو سطح آمار توصیفی واستنباطی انجام شده است