مقاله ساختار سازمانی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران بر اساس مدل Stephen Robbins که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۵۵ تا ۶۶۲ منتشر شده است.
نام: ساختار سازمانی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران بر اساس مدل Stephen Robbins
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه های دانشگاهی
مقاله ساختار سازمانی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمیزی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: افشار ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سماواتیان حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی دوره ای ساختار سازمانی در هر سازمان از ملزومات است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ساختار سازمانی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، بر اساس مدل Stephen Robbins بود.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، همه مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ (۴۴ نفر) بودند. حجم نمونه ۱۵ نفر محاسبه شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه ترجمه شده استاندارد Robbins صورت گرفت. روایی این ابزار با نظر ۷ نفر از متخصصان مدیریت و کتابداری تایید شد و پایایی آن با استفاده از Cronbach’s alpha، ۸۷% به دست آمد. جمع آوری داده ها به صورت حضوری، پستی و اینترنتی بود و برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی (میانگین، میانه، نما و انحراف معیار) و نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها: میزان سه بعد پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران در حد مطلوب نبود، میزان پیچیدگی کم (۱۷٫۴۲)، رسمیت زیاد (۲۴٫۱۷) و تمرکز نیز زیاد (۳۷٫۵۸) بود.
نتیجه گیری: ساختار سازمانی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود، میزان پیچیدگی، کم و رسمیت و تمرکز، زیاد بود، بهتر است میزان ابعاد بررسی شده، تعدیل و بهینه شود.