مقاله ساختار سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: ساختار سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی نیروی انسانی
مقاله ساختارسازمانی
مقاله پیچیدگی
مقاله رسمیت
مقاله تمرکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومند زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی ماندان
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سنگدهی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکثر مدیران تصورمی کنند با مفهوم توانمندسازی اشنا هستند، در حالی که فقط تعداد معدودی از انان با مفهوم توانمندسازی و کاربردش اشنایی دارند. کانگر و کانانگو در سال ۱۹۸۸ اولین تعریف عملیاتی را از توانمندسازی ارائه دادند. به زعم ان دو برای اینکه بتوان مفهوم توانمندسازی را در متون مدیریت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، باید در ابتدا سازه های قدرت و کنترل را که این اصطلاح از ان گرفته شده است، مورد بررسی قرارداد. از نظر این دو محقق، توانمندسازی عبارت از فرایند ارتقای کفایت نفس افراد سازمان ازطریق شناسایی و معرفی شرایطی است که موجب احساس عدم برخورداری از قدرت در انان می شود و باید در جهت برطرف کردن آن ها با فعالیت های سازمانی رسمی و فنون و شیوه های غیر رسمی و فراهم کردن اطلاعات اثربخش تلاش شود.
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی روان شناختی در شرکت راه اهن شکل گرفته است.
جامعه آماری این تحقیق تعداد ۲۳۰ نفر از کارکنان مرد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی با سطح تحصیلات دیپلم به بالا (لکوموتیورانان اداره کل ناحیه تهران) را شامل می شود. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و با توجه به دو جمله ای بودن فضای آزمون آماری، حجم نمونه ۱۴۴ نفر انتخاب گردید. روش جمع اوری داده ها، میدانی و ابزار ان پرسشنامه بوده است و از ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی است که بین ساختار سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.