سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر دشتی ناصرآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه آموزش عالی طبری باب
محمدجواد طاهری امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه آموزش عالی طبری باب
شهربانو دشتی ناصرآبادی – دانشجوی کارشاسیارشد مدیریت و بهرهوری سیستم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

تجربه نشان میدهد که در موقع طراحی و اجرا، معمولاً بدون هزینه و یا با هزینه اندک میتوان از خطاها احتراز کرد. ولی اگر به این مهم بیتوجهی شود، خطاها به مثابه کانونهای ضعف و نارسائی در ساختمان باقی مانده و باعث کوتاه شدن عمر آن میشود. در این راستا تحقیقات وسیعی بر رویساختمان های در حال ساخت و در حال بهر هبرداری در استان مازندران به انجام رسیده است. روشهایی که در این مطالعه انجام گرفته است به دو صورت آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نتایج این تحقیق حاصل از دادههای کمی توسط پرسشنامه است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که، تطابقدستورات ناظرین با عمل کردن سازندگان، میزان آموزشهای رسمی و غیر رسمی مرتبط با این شغل، میزان لزوم آموزش مهندسین در امر طراحی و نظارت، میزان شناسایی سازندگان قبل از طراحی سازه، موقعیت زمین ساختمان را از لحاظ میزان لرزه خیزی، میزان سازماندهی نیروی انسانی از طرف مدیریت، میزان تطابق سازندگان در امور اجرایی به نحو احسن با اولویت ها و میزان کنترل بر استفاده سازندگان از مصالح نامرغوب و نیروهای فنی بعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر ضعف ساخت و ساز شناخته شد.