سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسمین ایزدخواه – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمود حسینی – دانشیار و مدیرگروه شریانهای حیاتی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

یکی از محورهای اصلی کاهش خطرپذیری لرزه ای در جوامع کشورهای لرزه خیز دنیا، کسب و حفظ آمادگی برای رویارویی با شرایط اضطراری ناشی ازوقوع زلزله های آینده و جلوگیری از تب دیل این وضعیت به شرایط بحرانی می باشد. با توجه به تجربه حاصله از زلزلههای گذشته، همواره مردم محلی اولینکمککنندگان به آسیب دیدگان بلافاصله پس از وقوع زلزله بوده اند. در این راستا، مقاله موجود به ارائه ساختاری برای مدیریت بحران محلهای میپردازد. در این مقاله، وظایف شورای مدیریت بحران، مدیر عملیات، دبیر شورا، معاون شورا و تیمهای عملیاتی مختصراً تشریح می گردد . بدیهی است ارائه چنینساختاری میتواند تا حد زیادی به کاهش آسیبهای وارده بر عموم مردم پس از زلزله کمک نماید