سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طیبه خالوندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده فنی مهندسی گروه مهندس
امیرمسعود رحمانی –
سیدمحسن هاشمی –

چکیده:

گریدداده یکی ازانواع گریداست که سرویسهایی را به اشتراکگذاری ومدیریت فایلهای بسیاربزرگ درسرتاسردنیا فراهم می کند تکثیرداده سبب ذخیره پهنای باند و کاهش زمان دستیابی درگریدداده می شود تکثیرداده مشکلاتی درمزینه نگهداری سازگاری دربین چندین نسخه تکرار به وجود می آورد دراین مقاله گرید داده بصورت مجموعه ای از نواحی درنظر گرفته شده است که گره های هرناحیه با الگوریتم جستجوی تپه نوردی دریک ساختاردرختی سازمان دهی می شود سپس با اتصال گره های ریشه هرکدام از نواحی یک شبکه نظیر به نظیر ایجاد می شود انتشاربه هنگام سازی ها درهر ناحیه متناسب با ارتفاع درخت است نتیجه آزمایش ها نشان میدهد درخت ایجاد شده به این روش درمقایسه با سایرروشها دارای ارتفاع کوتاهتر است که سبب انتشار سریع بههنگام سازی ها درراستای حفظ سازگاری درگرید داده می شود