مقاله ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی فعالیت زیستی فلوئور هیدروکسی آپاتیت نانوکریستال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی فعالیت زیستی فلوئور هیدروکسی آپاتیت نانوکریستال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوئور هیدروکسی آپاتیت
مقاله نانوکریستال
مقاله سل- ژل
مقاله زیست فعالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاقانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: گلنیا زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: منشی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کثیری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دوست محمدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، ساخت و مشخصه یابی ذرات بیوسرامیک فلوئور هیدروکسی آپاتیت در ابعاد نانومتر و ارزیابی فعالیت زیستی آن در محلول شبیه سازی شده بدن بود. پنتوکسید فسفر، کلسیم نیترات و اسید هگزافلوئورفسفریک به ترتیب به عنوان منابع تامین کننده فسفر، کلسیم و فلوئور و به منظور حصول نسبت های استوکیومتری Ca/F=5 و Ca/P=1.67 استفاده شدند. جهت مشخصه یابی و ارزیابی ویژگی های محصول تولید شده، از آزمون های فلورسنس پرتو ایکس (XRF)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بهره گرفته شد. از روش شرر و روش نوین شرر اصلاح شده نیز جهت تعیین اندازه بلورهای فلوئورهیدروکسی آپاتیت استفاده شد. به منظور ارزیابی فعالیت زیستی، ذرات فلوئور هیدروکسی آپاتیت در محلول شبیه سازی شده بدن (SBF) به مدت سی روز غوطه ور گردید و از روش طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای تشخیص و تایید تشکیل لایه آپاتیت بر روی سطح پودر استفاده شد. آنالیز عنصری نشان داد که عناصر و اکسیدهای لازم در مقادیر مورد نظر در ترکیب وجود دارند. نتایج آزمون پراش پرتو ایکس حضور تمام پیک های مربوط به ساختار فلوئور هیدروکسی آپاتیت را در پودر تایید کرد. نتایج طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ نیز جانشین شدن نسبی یون F با OH و تشکیل فلوئور هیدروکسی آپاتیت را اثبات کرد. تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ های الکترونی روبشی و عبوری نشان داد که پس از عملیات حرارتی در ۶۰۰ درجه سانتی گراد، نانو ذرات فلوئور هیدروکسی آپاتیت با ابعاد کمتر از ۵۰ نانومتر و در اشکال شبه کروی حاصل شده اند. این نتیجه، تاییدی بر نتایج حاصل از روش های شرر و شرر اصلاح شده نیز بود. آزمون طیف سنج مادون قرمز و تصاویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی تشکیل لایه آپاتیت را بر روی پودر فلوئور هیدروکسی آپاتیت تایید کردند که این خود نشانی از زیست فعالی نانوذرات ساخته شده بود. نتایج حاصل نشان داد که به کمک روش سل – ژل می توان به نانوذرات زیست فعال فلوئور هیدروکسی آپاتیت با ترکیب و ساختار مطلوب دست یافت.