سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام نژادمقدم – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مهدی پورافشاری چنار – دکترای مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردو
محمدرضا نسرین امیدخواه – دکترای مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه
امیر نژادمقدم – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق، ساخت و تعیین مشخصات غشاهای نانوکامپوزیت ماتریمید ۵۲۱۸ -سیلیکا حاوی مقادیر مختلف سیلیکا( ۰ تا ۲۰ % حجمی) مورد بررسی قرار گرفت. نانو ذرات سیلیکا با استفاده از هیدورلیز و کندانسیشنتترااتوکسی سیلان و به روش سل -ژل ساخته شد . برای ارزیابی ساختار نمونه غشاها ی ساخته شده ، و در کسرهای حجمی SEM مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج (SEM) میکروسکوپ الکترونی پویشیپایین ذرات(کمتر از ۱۵ %) نانوذرات، توزیع نانو ذرات سیلیکا در شبکهی پلیمری با تشکیل تودههای در مقیاس نانو همراه بوده و با افزایش کسر حجمی (بیشتر از ۱۵ %) اندازهی تودهها افزایش یافت. همچنین، تراوشپذیری گازهای متان، نیتروژن و دیاکسید کربن به منظور تعیین اثر سیلیکا بر روی عملکرد جداسازی ماتریمید ۵۲۱۸ اندازهگیری و با نتایج محققین دیگر مقایسه شد. با افزایش مقدار سیلیکا تراوش -پذیری گاز دیاکسیدکربن نسبت به ماتریمید خالص افزایش، متان و نیتروژن اندکی کاهش یافت . در نهایت نتایج نشان داد که حضور نانوذرات سیلیکا باعث بهبود عملکرد غشا در جداسازی دیاکسیدکربن می شود بهطوری که انتخابپذیری دیاکسیدکربن به متان و دیاکسیدکربن به نیتروژن در غش ای حاوی ۲۰ درصد نانوذرات سیلیکا نسبت به غشای خالص، به ترتیب ۳۶۰ و ۲۰۸ درصد افزایش یافت