یکی ازپدیدههایی که به خوبی ضعف سیستم مالی در کشورها راتوضیح می دهد سرکوب مالی است .سابقه سرکوب مالی بر می گردد به سالهای جنگ جهانی دوم که دولتها تخصیص اعتبارات را به عهده می گرفتند اما به تدریج بازارها آزاد شدند.اولین مباحث تئوریکدرخصوص آزادسازی بازارهایمالی ونقش آن درتخصیص کارآمد سرمایه ورشد بیشتراقتصادی توسط مک کینون وشاودر١٩٧٣ مط رح گردید وتاثیر زیادی برمباحثات آکادمیک در خصوص دخالت دولت در بازارهای مالی تحت عنوان سرکوب مالی داشته است

.سرکوب مالی به دخالت هایدولت دربازارمالی از ط ریق تعیین دستوری نرخ بهره ونرخ ارزوتخصیص اجباری اعتبارات ومالکیت وکنترل بانکها وعملیات پولی بانکها  اط لاقمی شود که مانع ازعملکرد کارآمد بازارمالی درتخصیص بهترمنابع وسرمایهمی شودوازین کانال سبب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهامیگردد.بسیاری ازاقتصاددانان GDPرایکشاخص ناقص برای ارزیابی رفاه میدانند Jones and) ۲۰۱۱) clenov

فراغتونابرابری ،مرگومیر،بیماری ،جنایت ،آلودگی ،تخریب  اکوسیستم ومحیط زیست ومشکلات اقلیمی فاکتورهایی هستندکه درمحاسبات GDP آورده نمی شوند.یکی ازمهمترین عوارض ناشی ازرشدفعالیت های اقتصادی ایجادآلودگی های زیست محیط ی وکاهش کیفیت محیط زیستی وانسانیناشی از آن است .تولید سبز اشاره به محاسبه ارزش هزینه های زیست محیط ی ناشی ازفعالیت های اقتصادی است که از تولید ناخالص داخلی کسرمی گردد

.در حقیقت به تولیدسبزبه عنوان یک شاخص رفاه نگریسته می شودکه کیفیت رشداقتصادی رادرحالت توسعه مط لوب نشان می دهد.ازآنجا که ٨٣درصدازپدیده گرم شدن زمین وتغیییرات آب وهوایی در جو ناشی ازتولید گازCO٢ می باشد بنابراین تولید سبزبه صورت ارزش تولید ناخالصداخلی منهایارزش تولیدگازCO٢ ایجاد شده ناشیازفعالیتهایتولیدیتعریف می شود.مط العه رپتو وهمکاران (١٩٨٩)دراندونزینشان می دهد که نرخ رشد قتصادیدرفاصله سالهای ٨۴- ١٩٧١برابر۷/۱درحالیکهرشد GDP سبز۴درصدبودهاست .(عاقلی وصادقی ١٣٨٢)