سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زینب صادق پناهی – کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
زهرا صادق پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-تکثیر و پرورش آبزیان،دانشگاه
محمدصادق پناهی –

چکیده:

در ارتباط با مبحث خلیج فارس تاکنون کتب و مقالات متعددی از دیدگاههای مختلف به رشته تحریر درآمده است ولی متأسف انه بیشتر کسانی که در مورد خلیج فارس مطلب نوشته اند از بیگانگا ن بودهاند تا ایرانیان ، و از دسته اول نیز همگی پژوهشگران بی نظر و بی طرفی نبودهاند. یکی از اهداف آنها ایجاد زمینه برای تحریف نام خلیجفارس است، که نه تنها در تألیفات، بلکه در سخنرانی ها، اسناد، مدارک، مکاتبات رسمی بینالمللی و منطقهای، رسانههای جمعی، کتب درسی و قوانین و مقررات و امثال آن ها با هدفی خاص اعمال می شود. این ترفند به دو صورت به کار بردن نام مجعول و ناقص، به جای نام صحیح خلیج فارس، انجام می گیرد. در این نوشته سعی بر این است که فارغ از سایر ابعاد ، با گردآوری و ارائه مدارک تاریخ ی و اس ناد حقوقی بررسی مختصری در مورد سابقه تاریخی نام خلیج فارس به عمل آید، زیرا سوابق و شواهد تاریخی مدارک غیرقابل انکار هستند