سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان –
محمدرضا کبریایی زاده –
معصومه جهانگیرلو –

چکیده:

مطالعه مقاطع مختلف از سنگهای پرمین ، در شمال شرق خوی نشان می دهد که این توالی از سازندهای سورمق و جلفا تشکیل شده است . بررسی جامعه فسیلی روزن داران در توالی کربناتی پرمین این منطقه و مقایسه آن با تجمعات میکروفسیلی دیگربخشهای ایران،سن واحدهای آهکی در مقطع چینه شناسی بیزنده ،مورگابین تا جلفین )پرمین میانی تا پرمین پسین( می با شد