سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهناز پروانه نژادشیرازی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور،
مینا خضرک اصلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور شیراز
محمد بهرامی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور،

چکیده:

سازند تاربور در کوه قلعه دارای ستبرای ۳۹۷ متر و متشکل از دو بخش رخساره آواری )در زیر( و آهکی )در رو( می باشد. بخش آواری شامل: شیل، مارن، ماسهسنگ و کنگلومرا همراه با سنگواره های دریایی و کفزی م یباشد. ویژگی های سن گشناختی وسنگواره های موجود در این بخش در مجموع نشان از جزایر سدی و یک محیط سیلیسی آواری می باشدآهکی خود به سه بخش زیرین، متوسط، بالایی تفکیک می شود. بخش آهکی زیرین شامل لای ههای نازک و متوسط لایه می باشد، و بخش میانی شامل سنگ های آهکی متوسط و ستبرلایه که سرشار از رودیست و دیگر سنگواره های کفی زی م یباشد، است. و بخش بالایی شامل سنگ های آهکی ستبر و بسیار ستبر است. به منظور انجام مطالعات زیست چینهنگاری سازند تاربور در برش مورد مطالعه ۳۲ نمونه برداشت شد که حاکی از وچود بیوزونOrbitoides & Omphalocyclus Assemblage Zone در این سازند می باشد. براساس روزنبران شناسایی شده سن سازند تاربور در این برش کامپانین- ماستریشتین می باشد