سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه هادوی – عضو هئیت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم، گروه زمین شناسی
سید ناصر مظهری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه فردوسی
احمد رضا خزاعی – عضو هئیت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مطالعه نهشته های پالئوژن برش روستای کفاز(جنوب شرقی بیرجند) مورد بررسی قرار گرفت. محدوده ی برداشت شده در برش مورد مطالعه ۱۵۴۰ متر است و شامل تناوب یکنواختی از شیل های سبز مایل به خاکستری همراه با میان لایه های نازک ماسه سنگی قرمز رنگ می باشد. بر اساس گونه های شاخص شناسایی شده در محدوده ی مورد بررسی، زون های نانوفسیلی NP11-NP16 تشخیص داده شد. با توجه به زون های قابل تشخیص، سن این بخش از نهشته های برش روستای کفاز(جنوب شرقی بیرجند) ایپرزین تا انتهای لوتسین می باشد.