سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه ذبیحی زوارم –

چکیده:

در این تحقیق، چینه نگاری زیستی سازند آسماری در چاه شماره ۲ میدان نفتی قلعه نار مورد مطالعه قرار گرفته است .سازند آسماری در چاه مورد مطالعه ب ا ۴۳۲ متر ضخامت شامل تناوبی از دولومیت، آهک دولومیتی ، آهک و لایه های نازکی ازآهک شیلی است. نتایج حاصل از مطالعه ،منجر به شناسایی ۳۳ جنس و ۲۲ گونه فرامینیفر بنتیک و پلانکتونیک گردید که بر اساس پخش و پراکندگی عمودی آن ه ا چهار زون تجمعی مورد شناسایی قرار گرفت. ۱- Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa Assemblage Zone (Rupelian-Chattian) و ۲) Archaias asmaricus-Miogypsinoides spp. Assemblage Zone (Chattian) و ۳- (Elphidium sp. 14-Miogypsina Assemblage Zone (Aquitanian و ۴- (Borelis melo curdica- Borelis melo melo (Burdigalian با توجه به زون های تجمعی شناسایی شده سن سازند آسماری در برش مورد مطالعه، روپلین -چاتین ( الیگوسن)– بوردیگالین ( میوسن پیشین) در نظر گرفته می شود. همچنین در این مطالعه مرز الیگومیوسن مورد بازنگری قرار گرفت. سن بخشی از رسوبات سازند آسماری که پیش از این میوسن در نظر گرفته می شد، در واقع سن الیگوسن داشته اند.