سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه جمال پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،گروه زمین شناسی
پروانه رضایی روزبهانی –
کبری میربیک سبزواری –
افشین آرمون – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز

چکیده:

در این تحقیق ویژگی های زیست چینه ای سازند آسماری در چاه شماره ی ۹۴ میدان نفتی کوپال واقع در شمال فروافتادگی دزفول )شمال خاور اهواز( مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس این مطالعات ضخامت سازند آسماری در چاه مورد مطالعه ۹۹۴متر بوده، از نظر سنگ شناسی عمدتاً شامل سنگ آهک، شیل و ماسه سنگ می باشد. مرز بالایی آن با سازند گچساران به صورت ناپیوسته و مرز زیرین آن با سازند پابده به صورت تدریجی می باشد. براساس مطالعات صورت گرفته ۲ گروه و ۲۲ جنس و ۴۹ گونه ی روزن بر کف زی به همراه شماری غیر روزن بر و ۳ زون زیستی تجمعی در چاه مورد مطالعه، شناسایی گردیده است. زون۱- Peneroplis sp.- Nummulites sp.- Rotalia sp. Assemblag zone. : های زیستی تجمعی شامل ۲- Miogypsinoides complanatus – Elphidium sp.14 – Ammonia sp. Assemblag zone.3- Borelis melo curdica – Meandropsina iranica Assemblage zone. و براین اساس سن شاتین- بوردیگالینChattian-Burdigalianرا می توان برای سازند آسماری در این چاه در نظر گرفت