سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا فیض مهدوی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی کرمان، گروه زمین شناسی
محمدرضا وزیری – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمد داستانپور – موسسه آ موزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی کرمان، گروه زمین شناسی
احمد لطف آبادعرب –

چکیده:

در این تحقیق، زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش شلین مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند آسماری در برش مورد مطالعه ۸۸ متر ضخامت دارد. در این مطالعه ۳۲ جنس وگونه فرامینیفر بنتیک شناسایی شده که بر اساس پخش و پراکندگیآنها ۲ بایوزون تجمعی مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به فرامینیفرهای شناسایی شده سن سازند آسماری در برش مورد مطالعه الیگوسن پسین )شاتین( – میوسن پیشین )آکیتانین( در نظر گرفته شده است. مطابق تقسیم بندی سازند آسماری توسط آدامز و بورژوا در سال ۱۶۹۱ می توان سازند آسماری را در این ناحیه به آسماری پائینی و آسماری میانی تقسیم نمود. مجموع میکروفسیل های شناسایی شده در این برش بیانگر محیطی کم عمق، لاگونی و مردابی در زمان تشکیل نهشته هاست