سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد سالاروند – کارشناس ارشد چینه و فسیل شناسی موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی کرمان
محمد داستانپور – دکتری چینه و فسیل شناسی
حامد عامری – دکتری چینه و فسیل شناسی
وحید شاهقلی – کارشناس ارشد

چکیده:

برونزدهای نسبتتا وسبی ی از رسبوباا کبامترین در اسبتان کرمبان وربود دارد . ایبن برونزدهبا دا رای قط باتریلوبیت ها می باشند. یکی از مناطق مناسب رهت بررسی های فسیل شناختی برش گودبندر است.این برش در ۰۶ کیلومتری شمال شرقی شهر کرمان واقع شده است. برش مبورد مطال به دارای ۹۸۲ متبر خبمامت مبی باشد و بر اساس حضور فسیل بی مهره گان بویژه تریلوبیت ها به دو سازند کوهتنان و بی نام تقسیم میشوند. با توره به ورود تریلوبیت ها در این برش، دو بایوزون تجم ی مشمص گردید که شاملBio Zone 1 – Kermanella kuhbananensis Assemblage Zone Bio Zone 2 – Iranolessia psiformis Assemblage Zone با در نظر گرفتن محدوده گسترش فسیل های فوق الذکر سن این برش کامترین میانی تا اوایل کامترین پسین در نظر گرفته شد