سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سجاد حسین زاده منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشکده منابع طبیعی د
انوشیروان شیروانی –
محمد متینی زاده –
قوام الدین زاهدی –

چکیده:

گیاهان قادرند به کمک جذب الاینده ها در بافتهایشان به طرق مختلف آنها را از محیط زیست دور نمایند اطلاع از وضعیت ترسیب این الاینده ها کمک شایانی به مدیریت طرحهای زیست پالایی در مناطق الوده می نماید. هدف از انجام این پژوهش تعیین توانایی گونه اقاقیا Robinia pseudoacacia برای جذب دو عنصر سرب وکادمیم توسط برگ ساقه و همچنین خاک در پارک ۲۲ بهمن شهر کرج است در ابتدا ۲۰ نمونه از برگها و شاخه های یکساله و خاک منطقه و درمجموع ۶۰ نمونه برداشت شد. سپس با استفاده از دستگاه Digesdhal عصاره گیری شدند و به وسیله دستگاه ICP میزان فلزات سنگین هریک از نمونه ها اندازه گیری گردید. در پایان با استفادها ز نرم افزار SPSS و ازمون اماری Games-Howell میزان تجمع هریک از فلزات سنگین کادمیم و سرب در هر اندام با اندام مشابه خود مقایسه شد. نتایج حاکی از آن بود که بین اندامهای برگ و ساقه تفاوت معنی داری از نظر میزان جذب عناصر کادمیم و سرب وجود نداشت اما در خاک منطقه مورد مطالعه تفاوت معنی دار بود. میزان تجمع سرب نیز به طور معنی داری بیش از کادمیم در اندامهای برگ و ساقه ودرخاک بود.