سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه برین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی
مریم طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی
داود بی ریا – استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه ا
مسعود بهشتی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه اصفهان، اصف

چکیده:

در این مطالعه، یک سویه سودوموناس از نمونه خاک آلوده به ترکیبات نفتی در پالایشگاه اصفهان جداسازی گردید. این سویه توانست با مصرف نفت خام به عنوان تنها منبع کربن مورد نیاز میکروارگانیسم، بیوسورفکتانتی از نوع گلیکولیپیدی تولید کند که کشش سطحی محلول را به مقدار۳۳/۴mN/m کاهش دهد و امولسیون پایداری با شاخص امولسیفیکاسیون ۶۰ % ایجاد کند. همچنین میزان کلی هیدروکربنهای نفتی موجود در خاک آلوده به نفت را پس از گذشت زمان یک هفته تا میزان ۶۱/۵%کاهش داد. بنابراین نتایج نشان داد، که می توان از این سویه در زیست پالایی مکانهای آلوده به ترکیبات نفتی استفاده نمود.