سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدیه صادقی پوررودسری – دانشجویکارشناسی ارشد معماری منظر
مهدی شیبانی – استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

امروزه گسترش ابعادپیامدهای مخرب ناشی از توسعه های کالبدی استفاده از چارچوبی جامع و منطبق با هداف توسعه پایدار را در پس تصمیمات و اقدامات مرتبط مبدل به امری ضروری ساخته است که در سایه آن تداوم ساختارهای محیطی اجتماعی و اقتصادی کشور تضمین گردد همانطور که زیرساخت ها درجهت پاسخگویی به نیازهای جوامع انسانی در طول زمان شکل گرفته و با گذشت زمان وگسترش نیاز و دانش بشری توسعه یافته اند زیرساخت سبز پاسخی به نیاز امروز بشر به توسعه ای پایدار است و می توان آن را رهیافتی دانست که با تمرکز برحفاظت ازمحیط های طبیعی و عملکرد آنها توام با توجه به نیاز انسان به حضور و برقراری ارتباط با طبیعت چارچوبی جامع را در جهت پایداری محیطی اجتماعی اقتصادی نتیجه می دهد در تحقق اهداف توسعه پایدرا و برشمردن مزایای آن اهمیت توجه به شبکه زیرساخت سبز درچند نمونه از طرحهای مرتبط در کشور مورد بررسی قرار گرفته است که ماحصل این بررسی جایگاه ونقش موثر استفاده از چنین رویکردی را در پس تصمیمات توسعه شهری و منطقه ای کشور نمایان می سازد.