سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین ایمانی یامچی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

قرآن نوری خاموشی ناپذیر و اقیانوسی بی کران با ژرفائی ناپیداست چشمه سارزلال قرآن همواره بوستان علم و عدل را می پروراند و جلوه های ادبی و هنری این معجزه ی جاویدان همواره بزرگان بلاغت و ادب را به اعجاب وامیدارد درمیان ابعاد جلوه های بلاغی قرآن زیبایی های تشبیه جایگاه ی ویژه دارد.دراین مقاله تحت عنوان زیبایی های تشبیه درقرآن و اثار تربیتی آن پس از تبیین مفاهیم بلندی چون مفاهیم لغوی و اصطلاحی بیان بلاغت و تشبیه موضوعات مههمی چون ارکان تشبیه، مشبه مشبه به ادات تشبیه وجه شبه ادات تشبیه مثل ک کان شبه و یضاهی و … اغراض تشبیه و جایگاه تشبیه درقرآن مورد بحث قرارگرفته است. مشی حاکم برنوشتار مقاله ادبی و اجتماعی با شیوه تطبیقی است.