سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریا محسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

شهر به عنوان محل زندگى انسان، نقشی اساسى در ایجاد یک زندگى سالم و با کیفیت بالا دارد. گسترش ناموزون شهرها، فرصت هرگونه تفکر زیبایی شناسى را از انسان سلب می کند. آنچه که در فضاى شهرى از آن به عنوان پارامترهاى کیفیت زندگى یاد می شود، رشته اى به هم پیوسته است که در آن تمام محیط عینى و ذهنى زندگى انسان را در بر می گیرد. اینکه کدام بعد از زندگى نقش محورى در کیفیت زندگى بشر شهرنشین دارد، مسئله اى چالش برانگیز است اما آنچه به وضوح اهمیت دارد این است که زندگى خوب ترکیبى از سلامت روان و جسم بشر است. احساس آرامشى که با حضور در یک مکان با منظر زیبا، به انسان دست می دهد در واقع پاسخى است ذهنى بر ابعاد عینى فضای شهرى که حس زیبایی پسندى را بر می انگیزد . منظر شهر می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در وسعت بخشیدن به تجربیات زیباشناسی شهروندان،خصوصا در ارتقاء تصویر ذهنی جامعه از خویش نقش به سزایی داشته باشد. در این پژوهش، ابتدا به بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه زیبایی شناسی، منظر و خیابان شهری پرداخته شده است. سپس مجموعه ای از معیارها و شاخص ها در ارتباط با مفاهیم بالا، استخراج گردیده و سعی بر آن است که با شناخت این معیارها، تحلیل وبررسی آنها و در نهایت با ارائه مجموعه ای از راهکارها، به هدف کلی یعنی طراحی منظر خیابان شهری با توجه به معیارهای زیبایی شناسی و نیز ارتقاء کیفیت زیبایی فضای شهری دست یابیم. روش تحقیق در این مقاله از نوع پژوهش کاربردی است. مقاله حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و تحلیل های گرافیکی تهیه شده است و نتیجه اینکه می توان به کمک طراحی مناسب و زیبای منظر خیابان شهری، کیفیت محیط و تصویر ذهنی مطلوب و ماندگار در ذهن شهروندان را ارتقا بخشید.