سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد یوسف زمانی – دکتری معماری، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، مدیر گروه معماری،
عاطفه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،
ریزان زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قز

چکیده:

هنر و جامعه همواره رابطه ای دوسویه و متقابل داشته است به طوری که گاه مناسبات و رخدادهای اجتماعی برهنر تاثیر گذاسته و موجبات پیدایش سبک ها و جریانات هنری گشته و گاه هنر عامل تحولات اجتماعی شده است. از این منظر هنر شهری یکی از جنبه های هنری است که متوجه عرصه های عمومی شهر شده است. در هنر شهری مجموع کنش های متقابل کنشگران، فضاها و اشیاء، به گونه ای بر هم تاثیر می گذارند که هنر را امری اجتماعیمی نمایند، که نه تنها بازتاب شرایط تولید آن است؛ بلکه می تواند آینه تمام نمای واقعیت های جامعه نیز باشد. فضاهای شهری امروز و زندگی جاری مدرن در آنها، از جایگاه هنر به مثابه امری کیفی کم بهره مانده است. و اینپدیده به دلیل تراکم بافت های شهری، فرسودگی بدنه ها، ماشین گرایی، فقر طبیعت و … ضرورتی دو چندان در شهر می یابد. این پژوهش با مطالعات اسنادی و میدانی سعی بر آن دارد که با شناخت ابعاد نظری و عملی هنر شهری و دسته بندی آن در شهر راهکارهایی جهت کیفیت بخشی به محیط شهری سنندج ارائه دهد