سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیده احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

توجه به مباحث و پژوهشهای موجود درزمینه هنرو زیباشناسی اسلامی نشان میدهد که تحقیقات دراین زمینه بسیاراندک بوده و صرفا جنبه تاریخی دارند هنراسلامی نتیجه توسعه اسلام دستاورد هنر ملل اسلامی است هنراسلامی از یک طرف محصول بزرگانی از قبیل غزالی فارابی ابن سینا و دیگران است و ازطرف دیگر مدیون کسانی است که درفضای ایمان و اندیشه اسلامی زیسته اند همانطور که ذکر شد هنراسلامی نتیجه توسعه اسلام و دستاورد ملل اسلامی به خصوص ایرانیان است دراینمقاله سعی برآن است که هنر زیباشناسی بررسی شود و نظرات را از دیدگاه حاکمیت ایرانی تبیین و بهتفاوتهای هنرالهی و غیرالهی پرداخته شود.